Ridge View breaks even in Alta-Aurelia Tournament to take third