Alta-Aurelia students take Presidential Fitness Test